e-İrsaliye Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

Sağladığı avantajlar nelerdir?

 • Basım ve saklama/arşivlemesi kolaydır
 • Taşıma anında kaybolma riski yoktur
 • Kötüye kullanımı engellemesi
 • Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği
 • Kağıt İrsaliyede bulunması gereken tüm bilgiler yer alır
 • Sevk İrsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
 • Sadece sisteme kayıtlı firmalar arası e-İrsaliye oluşturulabilir (e-Fatura gibi)

SSS

Cevap-1: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak irsaliyenin elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan bir uygulamadır. E-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

Cevap-2:

 • E-İrsaliye kapsamında oluşturulacak elektronik belge, e-faturada olduğu gibi UBL (Universal Business Language) tabanlıdır.
 • Sistemden E-İrsaliye mükellefi olmayan firmalara da E-İrsaliye düzenlenebilmektedir.
 • E-İrsaliyenin, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemlerine iletilmesi gerekir. Aksi halde bir hüküm ifade etmez.
 • E-fatura düzenlenmiş ise belge numarası bu çıktıda yer almalıdır; ancak ıslak imza yada kaşe zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Malın tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilmesi zorunlu değildir.
 • Mükellefler E-İrsaliye sistemini kullanabilmek için doğrudan GİB bağlantısı (entegrasyonu) ile ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilirler.

Cevap-3: E-Fatura mükellefleri E-İrsaliye kullanma zorunluluğunda olup 01.07.2020 tarihine kadar gerekli başvuruları ve altyapıyı sağlamalıdır.

a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler ve bu mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,
ç) 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
d) e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik söz konusu mallara ait sevkiyat işlemleri,
e) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik gübre sevkiyatı işlemleri,
f) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

(En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-4: Eğer E-İrsaliye kullanma zorunluluğu kapsamındaysanız ve karşı taraftaki muhattabınız da aynı şekilde E-İrsaliye mükellefi olma zorunluluğunda ise her iki firma da E-Arşiv fatura dışında E-İrsaliye düzenlemelidir. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, kağıt ortamda matbu sevk irsaliyesi olarak düzenleyebilecekleri gibi elektronik ortamda e-İrsaliye belgesi olarak da düzenleyebilecek olup söz konusu e-İrsaliyeyi alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-5: Evet olacak. E-Faturadan farklı olarak; E-irsaliyede kabul/ret kalem bazında kabul ya da ret şeklinde yapılması zorunlu olacaktır. Kabul/ret için belirlenen süre 7 gün olması şeklinde bekleniyor. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-6: Evet. Dahili sevkiyat kapsamında depolar arası oluşan irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebilecektir. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-7: Malın fiili sevki sırasında araç içinde ya e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcının e-İrsaliyenin kağıt çıktısını talep etmesi hali haricinde, zorunlu değildir. Alıcının e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmadığı ve bu alıcıların da e-İrsaliyenin kağıt çıktısını talep ettiği durumlar dışında, araçta bulundurulan söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi de zorunlu değildir. E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcıların e-İrsaliyenin kağıt çıktısını talep etmeleri halinde bu kağıt çıktıların alıcısı tarafından genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-8: Bir önceki sorunun cevabına bağlı kalarak bu sorunun cevabını şu şekilde vermemiz mümkündür; yol denetimleri ellerinde bulunan tabletler aracılığı ile kontrol memurları tarafından aynı şekilde sağlanacaktır. Araca ait plaka bilgisi ve soföre ait TCK bilgisi E-İrsaliye üzerinde yer alacak olup tehlikeli madde taşıma durumu gibi şoför için yer alacak ek bilgiler ise E-İrsaliye içine içerik (örnek Pdf şekilinde) olarak eklenebilir olacaktır.

**Tüm soru ve demo/toplantı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Email: sales@net-bt.com.tr

Telefon: +90 216 688 48 03

**Ayrıca İlgili tebliğe ulaşmak için;

http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no487nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-hazirlandi