SINIFLANDIRMA         GİZLİ                     KURUMSAL                        GENEL

1.0. AMAÇ

Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek acil, beklenmedik ve olağanüstü durumlarda, şirketimizin faaliyetlerini kesintisiz devam ettirebilmesini sağlamak, şirketimizin müşterilerine, ilgili kamu otoritelerine ve diğer üçüncü taraflara veya paydaşlara karşı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlamak öncelikli amacımızdır.

Bu politika, şirketimizin kritik ürün ve hizmetlerini destekleyen süreçlerin öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar durumunda, kritik iş süreçlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılması ile planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

2.0. SORUMLULAR

Bu politikanın uygulanmasından Genel Müdür ve BT ekibi sorumludur.

 

3.0. İŞ SÜREKLİLİĞİ UYGULAMALARI

Şirketimiz, olağanüstü durumlarda oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve itibar zararlarını önlemek ve aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sürekliliğini planlar, kurar, uygular, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

Şirketimiz kendi iradesi ve kontrolü dışında meydana gelebilecek acil, beklenmedik ve olağanüstü olaylarda, faaliyetlerinin bu olaylardan hiç etkilenmeden veya olabilecek en az etki ile sürdürülmesi konusunda gerekli hazırlıkları yapar, bu kapsamda acil durum ve iş sürekliliğine ilişkin planlar ve prosedürler oluşturulur. Acil veya beklenmedik bir olay gerçekleşmesi durumunda faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi için şirket personeline yönelik düzenli eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilir.

Herhangi bir acil veya olağanüstü durumun meydana gelmesi halinde şirketimiz çalışanları ve müşterilerinin sağlığı ve can güvenliği birincil önceliklidir. İnsan sağlığı ve güvenliği sağlandıktan sonra iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik önceden planlanan eylemler gerçekleştirilir ve önlemler alınır.

Şirketimiz üst yönetimi Acil Durum ve İş Sürekliliği yönetimi kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, önlemlerin alınması için ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı ve denetimi sağlar.

Şirketimiz, İş Sürekliliği konusunda GİB mevzuatı ile GİB’in e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu ve ilgili diğer düzenlemelere uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısına sahip olmak için azami özen, dikkat ve gayreti göstermeyi taahhüt etmektedir.

HAZIRLAYAN

YÖNETİM TEMSİLCİSİ

ONAY

GENEL MÜDÜR